Verner 28 skogområder i sju fylker

0

Pressemelding fra Miljødirektoratet

28 nye skogområder i sju fylker er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat. Alle områdene er via ordningen med frivillig vern av skog.

Samlet nytt verneareal er omtrent 82,6 kvadratkilometer, hvorav rundt 52 kvadratkilometer er produktiv skog.

Ni av områdene er utvidelse av eksisterende verneområder. Vernevedtaket omfatter også omgjøring av noen områder fra landskapsvern til naturreservat.

Frivillig vern av skog

Alle områdene i dette vernevedtaket har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern er basert på at grunneiere tilbyr skog for vern gjennom skogeierorganisasjonene.

I tillegg inngår noe areal eid av Miljødirektoratet i området Vikaneset i Rogaland.

Verdifull skognatur ivaretas

En forutsetning for at et område skal bli vernet, er at det tilfredsstiller naturfaglige kriterier. Dette vernevedtaket fanger opp en stor variasjon av skognatur med viktige verneverdier.

Grøum i Tønsberg

  • Lågurt-edellauvskog dominert av bøk er en sjelden naturtype.
  • Området er derfor svært interessant med tanke på sjeldne arter av sopp.
  • Det står også spredt med grove eiketrær i kanten av området.

Skjeggedalsheii i Åmli og Froland

  • Et stort område med gammel og produktiv furuskog og kjerneområder med gammel eik med et høyt antall sjeldne arter.
  • Området ligger delvis i boreonemoral sone og har innslag av varmekjære arter.

Dælen i Jevnaker

  • Til tross for at arealet ikke er så stort, har området stor miljøvariasjon, og har intakte områder med naturskog knyttet til eldre granskog og barblandingsskog på gode boniteter i sørboreal sone.

Todalsdalen i Aure

  • En stor utvidelse av Todalssetra naturreservat.
  • Området er dominert av edellauvskog, men har også verdier knyttet til andre lauvskogstyper.

Vikaneset i Sauda og Suldal

  • En betydelig utvidelse av et eksisterende verneområde.
  • Her vernes et sammenhengende skogområde langs fjorden med varmekjær edellauvskog, men også med innslag av mer fuktighetskrevende arter.

Regjeringa vernar 28 viktige skogområdeNyhetsmelding fra Klima- og miljødepartementet

28 skogområder vernes

+ Se flere artikler