Ny veileder for kommunene – planlegging av markaområder

0
Foto: Lars Bugge Aarset

Tur i nærmiljøer har vel aldri vært så aktuelt som i disse tider, og mange setter ekstra stor pris på markaområdet sitt.

Pressemelding Miljødirektoratet 12 februar 2021

Miljødirektoratet har laget en veileder som skal hjelpe kommunene å planlegge by- og tettstednære naturområder. Veilederen beskriver hvordan kommunen kan ivareta og utvikle friluftslivsinteressene i markaområdene, samtidig som man tar nødvendig hensyn til naturkvaliteter og andre interesser og verdier.

Grunnlag for markaplan

Veilederen gir grunnlag for å utarbeide en markaplan, steg for steg. En slik plan skal beskrive avgrensning av marka og angi forvaltning og tiltak som ivaretar og koordinerer forholdet mellom friluftslivet, de mange verdiene og andre brukerinteressene.

Hvorfor lage en markaplan?

Arbeidet med en helhetlig markaplan starter med å kartlegge de ulike brukerinteressene og analysere muligheter og utfordringer. Dette gir et kunnskapsgrunnlag for å vurdere avgrensningen av marka, ivareta verdier, avklare forholdet mellom brukerinteresser og planlegge fysisk tilrettelegging for friluftsliv. Gjennom å legge til rette for at marka er tilgjengelig og tilrettelagt for ulike brukergrupper og aktiviteter, kan kommunen bidra til å senke terskelen for at folk kommer seg ut i naturen. Slik kan flere nyte av de helsefremmede effektene det gir.  

I en helhetlig markaplanen er det også viktig å ivareta andre verdier og brukerinteresser i marka. Dette omfatter ofte natur og kulturminner, forholdene for at det kan drives skogsdrift og annen næringsaktivitet, idrett og andre interesser.

Bindende føringer for arealbruken må vedtas i kommuneplanens arealdel.

Medvirkning er essensielt

Når man utvikler en markaplan er medvirkning viktig i alle de ulike fasene. Det gjelder medvirkning fra blant annet administrasjon og politikere, grunneiere, ulike brukergrupper i marka og deres organisasjoner. Medvirkning fra representanter for mulige brukere er viktig, særlig sett i et folkehelseperspektiv. Involverer man ulike typer brukere, har man bedre forutsetninger for å tilrettelegge for flest mulig.

En enklere tilnærming

Kommunene kan også ta ut elementer fra veilederen dersom de ønsker å jobbe mer planmessig med markaområder uten å lage en egen markaplan. Kommunen må vurdere hva som er mest hensiktsmessig basert på kapasitet, lokale forhold og utfordringer.

Fakta: Hva er et markaområde?

Markaområdene er naturområder i umiddelbar nærhet av byer og tettsteder. De er ofte skog, men omfatter også fjellområder, heier, strender og andre utmarksområder. De kan være forbundet med parker, turveier og andre grønne områder inne i tettstedene, og de inkluderer ofte betydelige opplevelseskvaliteter knyttet til kulturmiljø og tidligere bruk av områdene.

Les mer

Veileder for kommunene – planlegging av by- og tettstedsnære naturområder Les hele veilederen her.

Veileder om allemannsretten Hvor kan jeg gå på tur? Finn ut mer om allemannsretten.

Mer om kommunene og arealplanlegging Her kan du lese mer om blant annet konsekvensutredninger og miljøhensyn i arealplanlegging.

+ Se flere artikler

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her