Mer moskus på Dovre i vinter

0
Moskus på Dovre.|Foto: Bjørn Rangbru / statsforvalteren i Trøndelag

227 dyr ble registrert under moskustellingen på Dovre denne uka. Dette er som forventet en liten oppgang fra vinteren 2020, da det ble funnet 212 dyr.

Pressemelding Miljødirektoratet 12 februar 2021

– Tallet er som forventet noe høyere i år enn i fjor, men vi følger tett med og har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO).

Miljødirektoratet ved SNO har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge og gjennomfører årlige tellinger. Denne uka ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre. De fant 175 eldre moskus og 52 kalver.

Flere kalver

– Det er langt flere kalver i bestanden i vinter enn hva som har vært normalen, sier feltansvarlig Tord Bretten i SNO. Dette skyldes høyere kalveproduksjon og ikke minst høyere kalveoverlevelse gjennom sommeren og høsten 2020 enn hva som har vært tilfelle de senere årene.

Kalvedødeligheten varierer fra år til år. Utbrudd av lungebetennelse som spesielt rammer kalver har gitt en viss dødelighet hvert år siden 2012. – De årene man i tillegg har utbrudd av virussykdommen munnskurv, kan dødeligheten på kalver bli svært høy – slik man så i 2019, sier Bretten.

Dette så man tydelig under tellingen i mars 2020 da det bare ble funnet 12 kalver. I år var situasjonen annerledes, noe SNO kunne spå allerede i fjor sommer og høst.

Godt samsvar 

Det gjennomføres ei kalvetelling i juli hvert år. I 2020 viste denne at vi hadde rundt 75 kalver i bestanden. Utover sommeren og høsten bruker man vanligvis å registrere betydelig dødelighet blant kalv – noe som ikke var tilfelle sist høst. Det ble derfor gjennomført ei kalvetelling til helt i slutten av september for om mulig å få bekreftet at så pass få av kalvene hadde dødd. Septembertellingen viste at vi trolig hadde rundt 65 kalver i bestanden, altså hadde langt flere kalver enn vanlig overlevd sommeren og høsten.

Siden kalvetellingen i september er det registrert 22 døde dyr, av dette 11 kalver og 11 voksne dyr. Dette viser at det er godt samsvar mellom bestandsanslagene i høst og det man faktisk fant på tellinga denne uka.

Viktig å regulere bestanden

Moskus er en såkalt fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen. Derfor er det viktig å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, produksjon og dødelighet. I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra ca. 250 dyr. Dette ved å justere uttaket slik at det er høyere enn tilveksten.

Miljødirektoratet har ansvar for å regulere bestanden og ut fra bestandssituasjonen høsten 2020 fikk SNO i oktober 2020 i oppdrag å felle inntil 40 dyr i perioden oktober til og med mars. 14 av disse dyrene er felt så langt. Dette uttaket, sammen med noe naturlig avgang, vil bidra til å holde bestanden rundt målsettingen.

Skal telles igjen

Som tidligere vil det også i 2021 bli gjennomført kalvetellinger i juli og september.

– Vi vet av erfaring at spesielt kalvedødeligheten på høsten kan være betydelig enkelte år. Derfor vil ei «kalvtelling II» på høsten gi oss en god pekepinn på hvor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, sier Knutsen. Dette vil igjen ha innvirkning på eventuelle reguleringstiltak.

Les mer

Statsforvalteren i Trøndelag: Moskusen på Dovre

Miljøstatus: Mer informasjon om moskus finner du her.