Verner 42 skogområder i åtte fylker

0

I Vassfaret er nå en stor skogdal vernet som naturreservat. Forfatteren Mikkjel Fønhus hentet mange av sine fortellinger fra Vassfaret. Foto: Tom H. Hofton.

Regjeringen verner i dag 42 nye skogområder i åtte fylker. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter. Vernet er viktig for å ivareta disse artene i framtiden.

-Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. I skogen finnes 13 truede naturtyper og 1330 truede arter. Dette vernevedtaket bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dagens vernevedtak omfatter 71,8 kmnytt verneareal, hvor ca. 42,9 kmer produktiv skog.

En rekke områder skal vernes framover

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 860 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern.

– Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være effektivt og treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper. Jeg er glad for at vi med dette vernet viderefører framdriften i skogvernet. Vi vernet 54 skogområder i desember, og vi planlegger vern av enda flere viktige skogområder allerede til høsten, sier Eide.

Vernet bidrar til nasjonale mål for naturmangfold

Skogvernet bidrar til at særlig to nasjonal mål for naturmangfold blir oppnådd:

 • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
 • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket er også et skritt mot det vedtatte målet om vern av 10 prosent av skogen.    Etter vernevedtaket i dag er det vernet noe over 5,2 prosent av all skog, og noe over 3,9 prosent av den produktive skogen i Norge.

Indre Linvannet:
Rik edellauvskog med eik og barlind i Indre Linvannet naturreservat, Kristiansand kommune. Foto: Maria K. Hertzberg.

Stor variasjon mellom skogområdene som vernes

Skogområdene som er vernet i dag er spredt over store deler av landet, og har mange ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Osøyra naturreservat i Kinn kommune er et stort skogvernområde til å være på Vestlandet. Området strekker seg fra fjord til fjell og har viktige skogvernkvaliteter, med blant annet ulike former for vestnorsk regnskog. I området lever mange sjeldne og truede arter.

Skitnebufjellet og Kopslandåsen naturreservat i Notodden kommune har viktige verneverdier med gammel kalk- og lågurtfuruskog og rik blandingsskog på høy bonitet i lavlandet. I området er det også brannpåvirket gammel furuskog. Området er levested for et stort antall sjeldne og truede arter av insekter, karplanter, sopp og lav.

Vassfaret naturreservat i kommunene Flå, Nesbyen og Sør-Aurdal omfatter en stor og variert skogdal mellom Valdres og Hallingdal. Hele tverrsnittet av dalføret, også hovedvassdraget gjennom dalen, inngår i naturreservatet. En viktig kvalitet er verneområdets størrelse på vel 29 kvadratkilometer. Området har innslag av gammel naturskog.

Mange historier og sagn er knyttet til Vassfaret, og forfatteren Mikkjel Fønhus hentet mange av sine fortellinger fra området.

Kjøremslia naturreservat i Nord-Fron kommune er en sørvendt, bratt liside i Gudbrandsdalen. Området har variert og rik naturskog med et stort innslag av flere rødlistede naturtyper som kalk- og lågurtfuruskog, rik velutviklet sandfuruskog og tørt kalkrikt berg og rasmark. I området lever en rekke truete og sårbare arter innenfor flere artsgrupper, særlig lav.

Følgende 42 områder vernes etter naturmangfoldloven:

 1. Grisetstranda naturreservat i Rauma kommune, Møre og Romsdal
 2. Barlindneset naturreservat (utvidelse) i Ørsta kommune, Møre og Romsdal
 3. Osøyra naturreservat i Kinn kommune, Vestland
 4. Lykkja naturreservat i Årdal kommune, Vestland
 5. Hesten naturreservat (utvidelse) i Strand kommune, Rogaland
 6. Skagelidalen naturreservat i Farsund kommune, Agder
 7. Indre Linvannet naturreservat i Kristiansand og Vennesla kommuner, Agder
 8. Heptedalen naturreservat i Kristiansand kommune, Agder
 9. Hækjenkleiv naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Agder
 10. Ubergsfjell naturreservat i Vegårshei kommune, Agder
 11. Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune, Agder
 12. Kvernhusmarka naturreservat i Risør kommune, Agder
 13. Buberget naturreservat i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 14. Urdalen naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 15. Tårånli naturreservat i Kviteseid kommune, Vestfold og Telemark
 16. Skitnebufjellet og Kopslandåsen naturreservat (utvidelse) i Notodden kommune, Vestfold og Telemark
 17. Hønsejuvet naturreservat i Seljord kommune, Vestfold og Telemark
 18. Ramfoss naturreservat (utvidelse) i Modum kommune, Viken
 19. Klippa naturreservat i Øvre Eiker kommune, Viken
 20. Rambergåsen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken  
 21. Reierskogen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken
 22. Rødsåsen naturreservat (utvidelse) i Moss kommune, Viken
 23. Ramndalen naturreservat (utvidelse) i Nittedal kommune, Viken
 24. Munkerudevja naturreservat i Nes kommune, Viken
 25. Prestegarden naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 26. Kringler naturreservat (utvidelse) i Nannestad kommune, Viken
 27. Vassfaret naturreservat (utvidele) i Flå og Nesbyen kommuner i Viken og Sør-Aurdal kommune i Innlandet
 28. Korpekløvet naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Innlandet
 29. Breie naturreservat (utvidelse) i Etnedal kommune, Innlandet
 30. Turrtind naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Innlandet
 31. Åsli naturreservat i Nordre Land kommune, Innlandet
 32. Ånes naturreservat i Søndre Land kommune, Innlandet
 33. Høkleberget naturreservat i Gran kommune, Innlandet
 34. Eriksrud naturreservat (utvidelse) i Gjøvik kommune, Innlandet 
 35. Bjønndalen og Kompåsmyra naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 36. Liberget naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 37. Årneslia naturreservat i Ringebu kommune, Innlandet
 38. Kjøremslia naturreservat i Nord-Fron kommune, Innlandet
 39. Viertjenna naturreservat i Grue kommune, Innlandet
 40. Svenningvika naturreservat i Grane kommune, Nordland
 41. Torselva naturreservat i Lødingen kommune, Nordland
 42. Hostegga naturreservat (grenseendring og utvidelse) i Aure kommune, Møre og Romsdal

Hva er frivillig vern av privateid skog?

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og naturkvaliteter som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Miljømyndighetene vurderer om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, og i så fall forhandles det med sikte på å inngå avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten.

Verneforslag med forslag til vernebestemmelser og vernegrenser sendes på offentlig høring, slik at man kan innhente synspunkter og avklare forholdet til andre interesser

Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet kan han/hun trekke seg underveis i prosessen.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettigheter i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her